Match: Q38007301 + node/751742960

  • Wikidata: Prechthaus (Q38007301)
  • OSM: Prechthaus (node 751742960)
  • matcher place: Innsbruck (relation 4835169), Innsbruck (relation 8182617)
  • distance between Wikidata coordinates and OSM location: 6 m
  • Tags from Wikidata and Wikipedia: building, building=yes
Wikidata location: 47.2689, 11.3936 view on OSM

Match details

OSM tag addr:housename=Prechthaus matches Prechthaus in these Wikidata fields:

  • label: de