Match: Q38002224 + node/1725626986

  • Wikidata: De Nieuwe Kolk (Q38002224)
  • OSM: De Nieuwe Kolk (node 1725626986)
  • matcher place: Drenthe (relation 47540), Assen (relation 412268), Assen (relation 1433676), Centrum (relation 8449867)
  • distance between Wikidata coordinates and OSM location: 160 m
  • Tags from Wikidata and Wikipedia: amenity=cinema, amenity=public_building, building, building=public, building=yes
Wikidata location: 52.9950, 6.5581 view on OSM

Match details

OSM tag name=De Nieuwe Kolk matches De Nieuwe Kolk in these Wikidata fields:

  • label: en
  • label: de
  • label: fr
  • label: es
  • label: nl